ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ TALEP/ŞİKAYET AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Eti Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“ETİ” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, https://www.etietieti.com/cerez-politikasi linkinden erişilebilen Eti Şirketler Grubu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, ETİ tarafından ürün ve hizmetlerine ilişkin talep veya şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile denetim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaç”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilerimiz, grup şirketlerimiz, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ile ilgili detaylı bilgilere Politika’dan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, talep veya şikâyet süreçlerinin yürütülmesi Şirketimiz ile temas etmeniz halinde elektronik ortamda çağrı merkezi, e-posta, sosyal medya, internet sitesi, hizmet alınan şikayet siteleri kanalları vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak ETİ tarafından ürün ve hizmetlerine ilişkin talep veya şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile denetim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla meşru menfaatine yönelik hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır.

Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  • Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.etietieti.com/eti-gizlilik-politikasi linkinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.