İLETİŞİM FORMU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

ETİ Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. (“ETİ” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yüksek önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni vasıtasıyla, veri sorumlusu olarak, www.eticicibebe.com.tr internet sitemiz (“Site”) üzerinde bulunan iletişim formunu doldurmanız kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.  

İletişim formunda yer alan mesaj içeriğinde Şirketimize iletmiş olduğunuz bilgilerde özel nitelikli kişisel verilerin (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler) yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

ETİ’nin üye kişisel verilerini işlemesi hakkında detaylı bilgi için lütfen buradan ulaşabileceğiniz Üye Aydınlatma Metni’ni inceleyin.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda işlediğimiz kişisel verilerinizi, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve işleme amacımız ile bağlantılı hukuki dayanaklarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

Kişisel Veri İşleme Amacı Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri İşlenen Kişisel Veriler
– Öneri, talep ve şikayetlerinizin alınması, takibi ve sonuçlandırılması,
– İletişim talebiniz kapsamında sizinle iletişime geçilmesi,
– Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
– İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi,
Kanun m. 5/2/f
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
– Kimlik (ad, soyadı),
– İletişim (cep telefonu numarası),
– İşlem Güvenliği (log kayıtları, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, cihaz ıd bilgileri, cihaz ımeı numarası, cihaz mac adresi, session ID, elektronik iletişim kayıtları),
– Diğer Bilgiler (Mesaj içeriğinde belirteceğiniz bilgiler)
Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi . Kanun m. 5/2/ç
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması
Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi. Kanun m. 5/2/e
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, Site’de yer alan “İletişim” bölümünde yer alan online formun doldurulması suretiyle otomatik veya kısmen otomatik yollar ile topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR

ETİ olarak kişisel verilerinizi Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallarına uygun olarak bu aydınlatma metninde yer alan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında aktarmaktayız. Kişisel verilerinizin aktarımı sırasında uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari önlemler alınmaktadır. Aşağıda aktarım yapılan tarafları bulabilirsiniz:

– Yetkili Kurum ve Kuruluşlar Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden bilgi veya belge talebinde bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, kişisel verilerinizi yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla paylaşım.
– Ürün ve Hizmet Aldığımız Şirketler Mal veya hizmet tedariki kapsamında tedarikçiler ve iş ortaklarından destek alınması amacıyla paylaşım.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR

Kişisel verileri ETİ tarafından işlenen ilgili kişiler, Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerini https://www.etietieti.com/ adresinden ulaşabileceği Kişisel Veriler ile İlgili Talep Yönetim Formu’nu doldurarak aşağıdaki kanallar üzerinden ETİ’ye iletebilir.

Veri Sorumlusu: Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Adres: Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi No:11 Tepebaşı/Eskişehir
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: [email protected]
Elektronik Posta: [email protected]

Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.